Jaarvergadering Plaatselijk Belang 2016

Beste Zuthemers,

Hierbij willen wij u graag uitnodigen voor onze jaarvergadering op 14 juni 2016 aanvang 19.00 uur, 
in ons vernieuwde Trefpunt.

Dit jaar zal de jaarvergadering gecombineerd worden met het kernenbezoek van de gemeente Raalte.
Daarom beginnen we met de jaarvergadering om 19 uur (agenda en notulen zijn bijgevoegd).
Na een korte pauze, zal Burgemeester Martijn Dadema, om 20 uur de avond voorzitten.
(zie persbericht bijgevoegd.)
Uiteraard zijn nieuwe inwoners en niet-leden uit Laag Zuthem van harte welkom en hebben tevens
de mogelijkheid om lid te worden van Plaatselijk Belang. Na de zomervakantie organiseert Plaatselijk Belang een
bijeenkomst voor nieuwe dorpsbewoners om kennis te maken met elkaar.

Contributie 2016:
In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangt u dit jaar GEEN acceptgiro kaart van ons meer.
Hiervoor moet u zelf actie ondernemen. U kunt dat doen met Internetbankieren of een overschrijvingsformulier.
Belangrijk daarbij, is het vermelden van uw adresgegevens, zodat onze penningmeester uw lidmaatschap kan administreren.
U bespaart daar uw penningmeester veel werk mee en u voorkomt daarmee onnodige stijgende bankkosten. Het lidmaatschap
bedraagt EUR 7,50 per kalenderjaar. Uiteraard staat het u vrij een hoger bedrag over te maken.
Uw betaling zien wij graag bijgeschreven op ons volgende bankrekeningnummer:
NL83 RABO 0120 6066 15
t.n.v. Plaatselijk Belang Laag Zuthem,
o.v.v. contributie 2016 + uw adres.

Bestuur Plaatselijk Belang:
Gert Nijhoff(voorzitter)
Marco de Graaf (penningmeester)
Bert van der Vegte (secretaris)
Jan ter Horst (bestuurslid)
Niels Tomson (bestuurslid)
Ton Kattenberg (bestuurslid)


Laag Zuthem in gesprek met gemeenteraad

Wat speelt er allemaal in Laag Zuthem? Welke uitdagingen en kansen ziet u voor uw dorp? Waarover wilt u, als inwoner van Laag Zuthem,
in gesprek met de gemeenteraad? Dit zijn allemaal vragen die aan bod kunnen komen tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan Laag Zuthem
op dinsdag 14 juni. In een informele setting gaan de raadsleden, onder leiding van burgemeester Martijn Dadema, met u in gesprek over alles
wat leeft en speelt in Laag Zuthem. Ideeën of wensen inbrengen, alleen luisteren, tijdens deze avond kan het allemaal.

De raad op pad
De gemeenteraad van Raalte wil in deze raadsperiode alle kernen bezoeken. De raad wil op deze manier op een toegankelijke en laagdrempelige
manier in gesprek gaan met de inwoners. Burgemeester Martijn Dadema zit de avond voor. Doel van de bijeenkomst is te horen wat er speelt in de
kernen en om inwoners en groepen gelegenheid te bieden hun onderwerpen te presenteren. Dat kan iets zijn wat in de kern speelt maar het kan ook
een meer algemeen onderwerp zijn. De raad hoopt op een grote opkomst. Jong en oud is welkom met ideeën en wensen, mensen die alleen willen
luisteren zijn uiteraard ook van harte welkom. Een impressie van een kernenbezoek door de gemeenteraad kunt u zien als u de link
opent: https://youtu.be/qkc_6DpNAlA

Locatie
De bijeenkomst is op dinsdagavond 14 juni aanstaande in zaal ’t Trefpunt in Laag Zuthem.

Programma 20.00-21.30 uur Welkom door burgemeester Dadema.

Inwoners pitchen in twee minuten plenair hun onderwerp. Inwoners en raadsleden wisselen van gedachten op basis
van de pitch.
Korte reactie per fractie op de pitches.
De sprekers krijgen de gelegenheid voor een reactie.

21.30-22.00 uur De verzamelde onderwerpen worden van een prioriteit

voorzien door alle aanwezige inwoners uit Laag Zuthem. Aan
het eind van de bijeenkomst informeert de voorzitter u over
het verdere verloop van het proces ten aanzien van de
ingebrachte onderwerpen.
22.00 uur Informele afsluiting met een drankje.
 

Opgeven om te spreken
Wilt u tijdens deze avond uw idee presenteren? U mag ons het onderwerp alvast laten weten via griffie@raalte.nl.
Omschrijf hierbij kort het idee dat u wilt presenteren. Ook op de avond zelf kunt u nog doorgeven of u wilt pitchen.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie door te mailen naar griffie@raalte.nl of te bellen naar 0572 347770.

Download hier de notulen van de jaarvergadering Plaatselijk Belang 2016